CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
Nr. ...................... din data de .................…

 

 


PREZENTUL CONTRACT („Contractul”) se incheie intre:
Societatea S.C. Melaluc S.R.L. - Agentia Saphir Travel, cu sediul în Oradea, str. Corneliu Coposu 1, bl QR59, Ap.2  cod postal 410450, telefon/fax: 0359 41 23 23, e-mail:
contact@saphirtravel.ro, www.saphirtravel.ro, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr J05/318/2008, avand cod de înregistrare fiscală RO23220404, cont bancar RO88BTRL00501202K21256XX - LEI/ RO63BTRL00504202K21256XX - EUR deschis la Banca Transilvania, licenta nr 828 / 25.01.2019 agentia de turism SAPHIR TRAVEL cu punct de lucru in Oradea, Str. Corneliu Coposu Nr 1, reprezentată prin Farcas Ciprian , în calitate de Manager General, denumita in continuare Agentia intermediara,
şi

domnul/doamna .................., domiciliat/domiciliată în ................................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate
seria si nr ....................., e-mail ..........................., telefon ................., in calitate de Calator/ Reprezentant al calatorului, denumit in
continuare Calator.
I. DEFINITII
In sensul prezentului Contract termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1.1. Contract – reprezinta acordul de vointa al partilor cu privire la pachetul de servicii de calatorie, si este reprezentat de prezentul contract, de anexe si acte aditionale, de bon de comanda, de confirmare de servicii, voucher, de bilet de odihna si/sau tratament si/sau excursie, de oferta standard, expusa in materialele de prezentare sau pe site, precum si de orice alt inscris anexat prezentului contract si documentele de plata si de
calatorie, toate acestea facand parte integranta din prezentul contract.
1.2. Agentia de turism organizatoare – operatorul economic, detinator al unei licente de turism valabile, emise in conditiile legii, care desfasoara activitatea de organizare a pachetului de servicii de calatorie care reprezinta obiectul prezentului contract.
1.3. Agentia de turism intermediara – operator economic, detinator al unei licente de turism valabile, emise in conditiile legii, care desfasoara
activitatea de intermediere, actionand in numele si pe seama Agentiei de turism organizatoare in relatia cu Calatorul;
1.4. Calator/turist – orice persoana care cumpara sau care se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii de calatorie (contractantul principal), sau
orice alta persoana in numele careia contractantul principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii de calatorie (ceilalti beneficiari);
1.5. Pachet de servicii de calatorie – combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele elemente, in cazul in care aceste servicii sunt
vandute sau oferite spre vanzare la un pret total si depasesc 24 de ore sau includ cazare de o noapte: a) Transport; b) Cazare; c) Inchirierea de
autoturisme; d) Alte servicii turistice, care nu sunt subsidiare transportului, cazarii sau inchirierii de autoturisme si care reprezinta o parte semnificativa din pachetul de servicii;
1.6. Cursa charter - zboruri efectuate pe baza unui aranjament contractual intre furnizorul de transport aeriana si o entitate (firma/agentie) care
inchiriaza o aeronova.
1.7. Voucher – document emis de agentia de turism organizatoare, cu scopul de a fi folosit la cazare, alimentatie, excursii, precum orice alte
servicii turistice incluse in pachetul de servicii de calatorie;
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Il constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie/a unui serviciu de calatorie inscris in BONUL DE COMANDA,
voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie, în sensul prevăzut de art.3 din O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate.
2.2. Pachetul de servicii de calatorie este vandut de SC MELALUC SRL-Agentia SAPHIR TRAVEL  in calitate de AGENTIE DE TURISM INTERMEDIARA,
(in aceasta situatie agentia de turism Organizatoare, alta decat SAPHIR TRAVEL, va fi denumita pe tot parcursul prezentului contract Agentia Organizatoare/Organizator), in numele si pe seama agentiei organizatoare SC ............... SRL persoană juridică de drept român, având sediul social și adresa de corespondență în ..........................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............................… Cod Unic de Înregistrare ...................... Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal numarul ........................, titulară a Licenței de turism nr. ........................., pentru Agenția de Turism ...................., conturi bancare deschise la ......................., telefon de urgență .................... email: ........................, reprezentată prin ..................., în calitate de Director general, denumită în continuare in acest contract Agenţia de turism organizatoare.
2.3. Agentia Organizatoare .............. Srl ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor , in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului, prin polita de asigurare emisa .............................
2.4. Agentia SAPHIR TRAVEL se prezinta, fata de calator, in cadrul activitatii sale, exclusiv in calitate de intermediar in numele si pe seama agentiei organizatoare mentionate la cap. II pct. 2.2 . Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie, cat si precizarea calitatii SAPHIR TRAVEL-SC MELALUC SRL in relatia cu calatorul (agentie de turism Organizatoare sau Intermediara) se regasesc si in Bonul de comanda, parte integranta a
prezentului contract.
III. INCHEIEREA CONTRACTULUI
3.1. Pentru situatiile in care contractul se negociaza direct intre Agentie, prin Intermediar, si Calator, incheierea intervine la momentul semnarii contractului in format fizic sau la momentul semnarii conditiilor contractuale de servicii de calatorie si a bonului de comanda, in format fizic, dar intra in vigoare in momentul la care Calatorul primeste de la Intermediar confirmarea scrisa, transmisa prin email a rezervarii facute de Agentie
3.2. Pentru situatiile in care contractul se negociaza la distanta, cu acordul Calatorului, Agentia Organizatoare, prin Intermediar, va comunica pe emailul transmis de Calator in format electronic contractul privind pachetul de servicii de calatorie, iar incheierea intervine intr-unul din urmatoarele momente:
a) la momentul primirii pe email de catre Intermediar a contractului in format electronic semnat de catre Calator, dar intra in vigoare in momentul la care Calatorul primeste de la Intermediar confirmarea scrisa, transmisa prin email a rezervarii facute de Agentie;
b) la momentul primirii de catre Intermediar a confirmarii contractului din partea Calatorului, prin email, dar intra in vigoare in momentul la care Calatorul primeste de la Intermediar confirmarea scrisa, transmisa prin email a rezervarii facute de Agentie;
c) la momentul achitarii (in tot sau in parte) de catre Calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie, conform facturii comunicate de catre Intermediar Calatorului;
3.3. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, etc), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea tuturor informatiilor necesare in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie/Intermediar, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca contractul prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.
3.4. Pentru procesarea unei rezervari de servicii de calatorie, Agentia organizatoare prin agentia intermediara poate solicita un avans de pana la 70% din pretul total al pachetului sau chiar plata integrala a acestuia, in functie de data la care Calatorul solicita serviciile.
3.5. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.
3.6. Informațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență ori în privința cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de călătorie, sub forma de avertismente sau atenționări, sunt publice și pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Calatorul înțelege să contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat
asupra acestor avertizări, atenționări sau alerte.
IV. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA
4.1. Pretul total al pachetului de servicii de calatorie descrise mai sus este de: .....................euro si include totalitatea serviciilor cuprinse in pachet, comisionul Agentiei si TVA. In situatia contractarii serviciilor de călătorie în regim early booking, reducerea este inclusa în pachet, iar procentul precizat se aplică numai serviciilor de cazare. În acest caz, orice modificare a contractului, solicitată de Calator determină anularea rezervării cu penalizări și refacerea acesteia la prețul și condițiile din momentul reînscrierii. De asemenea, nerespectarea condițiilor de plată aplicate rezervărilor tip Early Booking determină modificarea prețului pachetului conform ofertei standard.
4.2. Pretul mentionat include toate taxele, comisioanele, tarifele, cu exceptia costurilor care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitati de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract, a anexelor aferente si a legislatiei aplicabile. De asemenea, tariful nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si a celor de traversare cu ferry-boat-ul, doar in cazul in care in programele anexa sau continutul pachetului nu este mentionat altceva; enumerarea este doar exemplificativa.
4.3. Plata serviciilor turistice aferente contractului se poate efectua in valuta specificata in contract sau in LEI la la cursul de vanzare spot comunicat de Banca Transilvania S.A. in ziua emiterii facturii, conform art. 290, alin 2, Cod Fiscal.
4.4. Modalitati de plata.
La momentul incheierii Contractului, Calatorul trebuie sa achite un avans din contravaloarea pachetului de servicii de calatorie (urmand ca plata finala sa se faca cu pana la 30 de zile inainte de plecare) sau plata integrala a pachetului, in functie de situatiile descrise in BONUL DE COMANDA anexat la prezentul contract sau in oferta primita, informatii precontractuale, etc.. Plata se poate face in EUR sau in LEI astfel:
- cash sau cu card la sediul agentiei Saphir Travel
- prin banca – depunere directa sau transfer bancar, in unul din conturile mentionate pe factura
4.5. În cazul în care călătorul dorește să efectueze plata către agenție prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni părții care inițiază plata, respective călătorului.
4.6. Odata incasati banii de catre Agentia Organizatoare .......................... SRL, aceasta este raspunzatoare in fata legii fata de calatori in orice situatie privind sumele incasate, astfel ca Agentia Intermediara Saphir Travel este exonerata de orice obligatie (fata de calatori) referitoare la banii incasati.
V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI DE TURISM ORGANIZATOARE/INTERMEDIARE
5.1. Agentia intermediara se obligă să furnizeze Calatorului un bon de comandă, numai în situația solicitării unor pachete de servicii de călătorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenției de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de călătorie care se regăsesc în oferta proprie a agenției de turism, sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, agenția poate furniza Calatorului un bon de comandă, dacă consideră necesar.
5.2. Agentia Organizatoare isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract inainte de inceperea executarii pachetului, daca aceste modificari sunt nesemnificative si a informat calatorul cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei.
In cazul modificarii semnificative a uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, inainte de inceperea executarii pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, majorarea pretului cu peste 8%, sau daca nu se pot indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care Agentia le-a acceptat, etc. aceasta are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 20 zile inainte de data inceperii calatoriei.
In cazurile prevazute la pct. 5.4 lit. b) si c), informarea se va face in timp util pentru a permite calatorului sa decida inceperea calatoriei.
5.3. Agentia organizatoare poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau diminuării, după caz, arătând totodată modul de calcul al  majorărilor sau diminuărilor de preț ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:
(a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;
(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate
în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi; sau
(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.3
5.4. Agentia organizatoare este responsabila de buna executare a serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor situatii:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia organizatoare, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice),
neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia organizatoare/intermediara nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
In situatia in care programul turistic a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.
5.5. Agentia Organizatoare isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, epidemii/pandemii, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare. Pentru modificările sau anulările făcute de
Agentia Organizatoare din aceste motive, nu se datoreaza turistului nicio despăgubire. Deasemenea, in situatia in care turistul renunță la călătorie după ce Agentia Organizatoare a fost nevoita din cauzele mai sus enumerate exemplificativ, să modifice tipul sau categoria mijloacelor de transport, ori unitățile de cazare, acesta datorează agenției de turism penalități, conform art. 7.1 de mai jos și altor prevederi contractuale speciale, derogatorii de la norma contractuală generală. Neprezentarea la îmbarcare, refuzul de îmbarcare sau alte asemenea situații nu dau dreptul turistului de a cere restituirea prețului plătit.
5.6. Agentia intermediara, are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, sms etc.), cu 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii, in cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele stipulate in bonul de comanda:
a) ora programata de plecare, precum si orele programate ale opririlor intermediare, ale legaturilor de transport si ale sosirii;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a intermediarului ori, in
lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a intermediarului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
5.7. Agentia organizatoare, direct sau prin intermediar, este obligata sa acorde asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Agentia organizatoare, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:
a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; si
b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative.
Agentia organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de Agentia organizatoare..
5.8. Agentia intermediara este obligata să informeze persoana care transferă contractul (cedentul), în conformitate cu pct. 6.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.
5.9. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia Organizatoare ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii sau in situatia de suprarezervare (overbooking = in anumite situații, hotelierii vând locuri peste capacitatea de cazare a hotelului) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea călătoriei, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.
5.10. In cazul in care serviciile alternative propuse, conform pct. 5.9, au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract, Agentia acorda calatorului o reducere adecvata a pretului.
Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse, conform pct. 5.9, doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.
5.11. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu pct. 5.10 al doilea paragraf din prezentul contract, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.
5.12. In situatia in care prestarea serviciilor turistice ce fac obiectul contractului a devenit imposibila din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare (caz de forta majora) care se produc la locul de destinatie (cum ar fi restricii de circulatie, masuri de carantina,pandemii, epidemii, revolte, greve, accidente etc.) Agentia Organizatoare va oferi calatorului fie pachete turistice alternative (alta destinatie sau alta perioada), fie
vouchere valorice (note de credit) cu care sa poata achizitiona de la Agentia Organizatoare prin Agentia Intermediara, alte servicii sau pachete de servicii de calatorie, iar calatorul va alege una dintr variantele propuse de Agentia Organizatoare.
5.13. Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia Organizatoare asigura de asemenea, in cazurile mentionate la pct. 5.10 si 5.11 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent fara intarzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.
5.14. Excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opționale nu se încasează în numele și pentru Agenția Saphir Travel. Prețurile excursiilor opționale pot fi mai mari decât cele cumpărate de la recepția hotelurilor, având în vedere că turiștii vor avea la dispoziție mijloace de transport de la hotel
la obiective și retur, ghid etc. Prețul excursiilor se calculează în general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. În cazul neîntrunirii4 acestui număr minim, fie tarifele pot fi majorate proporțional, fie excursia poate fi anulată, iar turiștii putând opta pentru achiziționarea excursiei de la recepția hotelului în funcție de disponibilități.
5.15. Agentia de turism organizatoare/intermediara nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile calatorului sau cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare.
5.16. Agentia de turism organizatoare/intermediara nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse calatorului de aceste intarzieri.
5.17. Agentia de turism organizatoare/intermediara nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. Este exclusa raspunderea agentiei organizatoare pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc.
5.18. Agentia organizatoare/intermediara nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, epidemii/pandemii, catastrofe de pericol public, miscari sociale, calamitati naturale, atac terorist, inchideri temporare totale sau parțiale ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, instituirea de restricții de călătorie de către autoritățile naționale române sau străine ori de cele internationale , precum si in cazul in care
companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti, se considera situatii de forta majora/circumstante inevitabile si extraordinare, care exonereaza de raspundere Agentia organizatoare/intermediara.
5.19. În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenției de turism care deruleaza programul tursitic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Organizatorul nu este răspunzător pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și
Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme commune în materie de compensare și de sistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii
turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. În cazul anulării zborului ca urmare a insolvabilității, falimentului, lichidării sau incapacității de plată a Transportatorului Aerian, Agenția va depune toate diligentele și va acționa cu bună-credință pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agenția este exonerată de orice răspundere
pentru eventualele prejudicii, de orice natură, cauzate turiștilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene în baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006.
5.20. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și amplasarea acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.
VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI
6.1. In cazul in care Calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa transfere contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia organizatoare prin agentia intermediara, cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare. Intre Calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism organizatoare (debitor cedat), urmeaza a se incheia un contract de cesiune (transfer) cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate. Pentru calatoriile in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama
de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Organizatorului (debitorului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
6.2. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului prevazute la cap. V pct. 5.2 sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul in care se aplica clauzele prevazute in cap. V pct. 5.4 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru:
(a) sa accepte modificarea propusa; sau
(b) sa rezilieze/denunte contractul fara a plati vreo penalitate de reziliere/denuntare.
In cazul in care calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din prezentul punct, se considera ca toate modificarile
au fost acceptate de catre calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
6.3. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. V pct. 5.2. al doilea paragraf din prezentul contract, se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
6.4. In cazul in care călătorul încetează contractul în temeiul pct. 6.2. litera b) sau Agentia organizatoare anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, călătorul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Organizator;
b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioară propus de Agentia Organizatoare, cu rambursarea diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete de călătorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.
6.5. În cazul situatiei menţionate la pct. 6.4. litera c)., călătorul are dreptul să solicite Agentiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:5
a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate, respectiv 75% din capacitatea mijlocului de transport , iar Agentia Organizatoare a informat în scris călătorul cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului
b) anularea a intervenit din cauza unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. V pct. 5.4. lit. b) si c);
c) anularea s-a făcut din vina călătorului.
6.6. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care incetarea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia Organizatoare pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VII cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.
6.7. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia Organizatoare va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator. Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu
rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap VII la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.
6.8. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
6.9. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
6.10. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din prezentul contract sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia organizatoare/intermediara nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
6.11. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare impuse la destinatie (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, situatie in care se cere testare medicala sau vaccinare, obtinerea vizei turistice, alte cerinte speciale etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale
care sa ii permita sa efectueze calatoria. Intrucât sunt posibile în orice moment modificări ale condițiilor de călătorie sau de trecere a frontierelor, Agentia intermediara recomanda calatorilor de a verifica si ei informatiile actualizate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al României www.mae.ro / Politiei de Frontiera privind cerintele/restrictiile de calatorie in tara de destinatie. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a indeplini formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare si cerinte medicale - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia organizatoare/intermediara este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei. In acest sens orice modificare sau anulare va atrage dupa sine penalizari conform prezentului contract,
care vor fi suportate de catre calator.
6.12. Agentia intermediara recomanda calatorilor contactarea Agentiei, cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).
6.13. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in România, calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12,00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pâna cel târziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. In functie de
destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.
6.14. In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in afara Romaniei, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor: de regula, o zi hoteliera/noapte de cazare incepe cel mai devreme la ora 14:00 a zilei de intrare si se termina a doua zi pana la ora 12:00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Eventualele costuri suplimentare
generate de solicitarea cazarii mai devreme si/sau neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.
6.15. Repartizarea camerelor se face exclusiv de catre unitatea de cazare/hoteliera in functie de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect. Informatiile si fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si au caracter informativ. Camera primita de calator poate sa
nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare.
6.16. Unitatile de cazare sunt clasificate de autoritatile competente din tarile in care sunt situate, conform normelor aplicabile in tarile respective.
Eventualele neconcordante intre clasificarea oficiala a unitatii de cazare (cu tot ceea ce presupune aceasta: dimensiuni camere, dotari, facilitati hotel, servicii suplimentare etc.) si asteptarile calatorului nu pot duce in nicio circumstanta si pentru niciun motiv la suportarea de despagubiri de catre Agentia Organizatoare/Intermediara si nici nu pot servi turistului ca motiv de reziliere a contractului; in ipoteza in care totusi, turistul reziliaza contractul din astfel de motive, Agentia Organizatoare/intermediara nu poate fi obligata la restituirea pretului si/sau la plata vreunei penalitati/despagubiri de catre turist.
6.17. Calatorul este obligat la plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie, la termenele indicate de Agentie, fara depasirea acestora.
6.18. Calatorul este obligat sa notifice Agentia intermediara, in termen de maxim 24 ore de la momentul primirii confirmarii de calatorie pe e-
mail, orice neconformitate indentificata cu privire la pachetul de servicii, cu privire la numele pasagerilor, precum si cu privire la fiecare element/serviciu al acestuia in scris, prin email. In cazul in care o asemenea notificare nu a intervenit in conditiile aratate, se considera ca Calatorul este satisfacut de conditiile de executare ale pachetului. De asemenea, pana la momentul primirii unei asemenea notificari, se considera ca Calatorul este satisfacut de conditiile de executare ale Pachetului. 6.19. In cazul in care un calator angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
6.20. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit
destinatiei lor. Agentia organizatoare/intermediara nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
6.21. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.
6.22. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6.23. Calatorul are obligatia de a declara la incheierea contractului despre orice fel de conditii speciale necesare in timpul calatorie, precum, dar nelimitandu-se la cerinte pentru persoanele cu disabilitati, etc.
VII. ANULARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI / RESPONSABILITATI
7.1. Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului. In
cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei
penalizarile de mai jos , cu exceptia situatiilor in care ORGANIZATORUL/ PRESTATORUL/ HOTELUL ARE O ALTA POLITICA DE
PENALIZARE sau Bonul de comanda prevede alte cote de penalizare, caz in care prevaleaza si se aplica exclusiv aceste penalizari.
În cazul pachetelor de servicii de calatorie intermediate de SC Melaluc SRL - Agentia Saphir Travel  de la Agentii Organizatoare cu sediul in/sau afara Romaniei si /sau Pachete de servicii de calatorie de la Agentii Organizatoare cu sediul in UE pentru destinatii oriunde in lume, conditiile de penalizare sunt:
7.1.1 CONDITII STANDARD DE PENALIZARE:
A) Penalizare 30% din pretul pachetului de servicii turistice, daca anularea se face de la data rezervarii si pana la a 31-a zi inainte de data plecarii;
B) Penalizare 100% din pretul pachetului de servicii turistice, daca anularea se face cu mai putin de 30 zile inainte de data plecarii sau pentru neprezentare/no show;
7.1.2 CONDITII SPECIALE DE PENALIZARE: Penalizare 100% din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care calatorul a achizitionat pachetul de servicii turistice in cadrul programelor speciale de tip Early Booking, Black Friday, Last Minute, oferte Targuri, sau alte programe similare indiferent de data la care calatorul solicita renuntarea. Conditiile strandard pot fi inlocuite de cele comunicate mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile cele mai restrictive pentru calator, respectiv cele mai favorabile pentru agentia de turism organizatoare.
7.2. In cazul rambursarii de catre Agentia Organizatoare prin Agentia Intermediara catre calator a unei sume de bani care rezulta conform cap VII pct. 7.1. respectiv 7.1.1, Agentia Intermediara Saphir Travel - Sc Melaluc SRL, pe langa penalizarile impuse de catre Agentia Organizatoare si furnizorii acesteia
(hotel/compania aeriana) mentionate, isi rezerva dreptul de a retine taxa de serviciu/rezervare de 25 euro/persoana, pentru activitatile efectuate pentru rezervare de la momentul solicitarii ofertei si pana in prezent (cautarea variantelor de vacantă, contactarea partenerilor interni sau externi, discutii, negocieri, inclusiv cu turistul, intocmirea si semnarea contractului si a documentelor de călătorie, operațiuni de incasare si de
plati etc.).
7.3. Penalizări de 100% din preţul serviciilor care fac parte din prezentul contract, se vor aplica si in urmatoarele cazuri:
-atunci cand Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, ratand din acest motiv plecarea;
-atunci cand Calatorul nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt
conforme cu cerințele normelor legale in vigoare;
-atunci cand Calatorul este întors de la graniţa României/tarii de destinatie de către poliţia de frontiera din motive ce nu țin de Agentie;
-atunci cand Calatorul nu este acceptat de catre organele de frontiera din tara de destinatie;
7.4. Prin exceptie de la prevederile pct. 7.1, Calatorul are dreptul sa inceteze prezentul contract inainte de inceperea executarii pachetului, fara a
plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie. In acest caz Calatorul este obligat să facă dovada prin orice mijloace de probă a existenței circumstanțelor invocate și are dreptul la o
rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara din partea Agentiei.
7.5. Rambursarea sumelor, in baza pct.. 7.1 respectiv pct. 7.4, se va realiza de catre Agentia Saphir Travel in termen de 14 zile de la data la care se recuperează sumele plătite furnizorilor de servicii turistice (hoteluri, transportatori etc), aferente pachetului turistic respectiv. In baza pct.
5.18. in caz de forta majora cand anularea rezervarii s-a datorat unor circumstante inevitabile si extraordinare (calamitati naturale, epidemii/pandemii, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, inchideri temporare totale sau parțiale ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, instituirea de restricții de călătorie de către autoritățile naționale române sau străine ori de cele internationale etc,), independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, sumele datorate
calatorului se pot transforma in credite de vacanta (vouchere valorice), care se pot folosi pentru achizitionarea altor produse turistice ale Organizatorului.
7.6. În cazul anulării călătoriei de către Organizator din motive precum cele enumerate exemplificativ la pct 5.18, sau cand turistul renuntă la călătorie, după ce Organizatorul l-a informat asupra modificărilor intervenite, conform pct 5.5., ca urmare a situatiilor de forta majora,7
Organizatorul va restitui suma plătita de turist reținând o taxa de serviciu, care reprezintă contravaloarea muncii depuse până la acel moment în beneficiul turistului. Aceasta taxa de serviciu va fi retinuta de Organizator si nu va fi restituita in cazul incetarii contractului in ipoteza unui caz
de forta majora/circumstante inevitabile si extraordinare, in intelesul OG2/2018.
7.7. Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestarii serviciilor turistice, calatorul poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire.
7.8. In cazul in care calatorul invoca ca motiv al incetarii unilaterale a contractului motive medicale, rambursarea contravalorii pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, daca calatorul a incheiat o astfel de asigurare storno.
7.9. Agentia organizatoare va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
7.10. In cazul in care Calatorul a achitat un avans și nu se mai prezinta pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, in termenele specificate in prezentul contract sau in bonul de comanda/anexe, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia organizatoare/intermediara are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul Calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 7.1.
7.11. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la Agentia intermediara la care a achitat
serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
7.12. Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanei titular de contract sau orice
alt element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului acestuia, se poate face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului. Toate solicitarile de modificare sau anulare se accepta doar in scris si se solutioneaza conform conditiilor aferente fiecarui program/produs.
7.13. In contextul pandemiei de SARS-CoV-2 (COVID19), Calatorul/reprezentantul Calatorului recunoaste si accepta in mod expres posibilitatea ca, ulterior incheierii prezentului contract, dar si pe parcursul sejurului turistic, sa fie instituite restrictii sau noi conditii de calatorie atat in tara de destinatie cat si in Romania (cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: obligativitatea purtarii mastii de protectie, prezentarea unui test antigen/PCR negativ sau obligativitatea efectuarii acestuia in tara de destinatie, intrarea in carantina sau autoizolare la intoarcerea in Romania). Prin incheierea prezentului contract, calatorul/reprezentantul calatorului isi asuma riscul aparitiei uneia sau mai multora dintre conditiile prezentate mai sus (riscuri care nu pot cadea in sarcina Agentiei si care tin de decizii ale tertilor, cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: autoritati locale/nationale din statele de destinatie sau din Romania), respectiv recunoaste si accepta in mod expres ca in nicio situatie acestea nu vor putea fi imputate Agentiei si nu vor putea constitui un motiv de renuntare fara penalizare pentru calator.
VIII. RECLAMATII. COMUNICARI.
8.1. In cazul in care Calatorul este nemultumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite
prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai Agentiei).
Datele de contact ale Agentiei Intermediare: Telefon: 0359412323, 0740306777, 0748801575, E-mail: contact@saphirtravel.ro, saphir_travel@yahoo.com,
8.2. Atat Agentia organizatoare, cat si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, Calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia organizatoare urmand ca, in termen de 30 de zile calendaristice, sa comunice Calatorului
raspunsul punctual, referitor la situatia semnalata. Nu se vor accepta sesizari care sunt depuse peste termenul admis. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Agentia organizatoare nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului.
8.3. In cazul in care unul dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agentia organizatoare remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care:
a) neconformitatea nu poate fi remediata; sau
b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
Daca Agentia organizatoare, in conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia organizatoare dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului, unor terte persoane sau unor cauze imprevizibile si inevitabile.
8.4. Calatorul poate adresa mesaje, cereri sau reclamatii in legatura cu executarea pachetului in mod direct agentiei de turism de la care a achizitionat pachetul respectiv. Agentia de turism organizatoare/intermediara este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat in scris de catre calator.
8.5. Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de Agentia de turism organizatoare, atunci cand aceasta este datorata calatorului, nu poate depasi valoarea contractuala a serviciilor turistice prestate necorespunzator si al caror beneficiar este acesta.
8.6. Calatorul declara in mod expres faptul ca isi asuma interdictia de a face publicitate negativa Agentiei Organizatoare/Intermediare si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazute in pct. 8.7 si pct 8.8. sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.
8.7. In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului. Deasemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.
8.8. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul incheierii contractului, respectiv sediul Agentiei de turism organizatoare.
8.9. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.
8.10. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.
8.11. Pentru contactarea Agentiei de turism, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice
neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, calatorul poate folosi urmatoarele date de contact de urgenta:
Agentia intermediara Saphir Travel: telefon 0359 412323, 074030677 (in timpul programului) sau 0748801575 (in afara programului), e-mail: contact@saphirtravel.ro
IX. ASIGURARI
9.1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 si ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, calatorul este asigurat pentru rambursarea
sumelor achitate de acesta in legatura cu pachetele de servicii de calatorie, in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare la ..............
9.2. In cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (Beneficiarul) va solicita Agentiei Organizatoare (Asiguratului), anterior depunerii
cererii de despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente
contractului privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat.
In termen de maxim 30 zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Calatorul are obligatia de a transmite Asiguratorului
menționat în Informațiile precontractuale o cerere de despagubire insotita de următoarele documente justificative:
• contractul privind pachetul de servicii turistice sau serviciul de calatorie asociat;
• fotocopia documentelor de plata aferente contractului (chitante, ordine de plata );
• fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere;
• documentul prin care Agentia atestă faptul ca nu a fost, nu este si va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului;
9.3. Despagubirea politei de asigurare in cazul insolventei nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, la care se adaugă contravaloarea
cheltuielilor de repatriere, după caz. Despagubirea aferenta va fi platita:
• calatorilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cererile de despagubire in termenul mentionat mai sus.
• in limita sumei asigurate prin polita;
• in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative, dar nu mai devreme de expirarea
termenului de depunere mentionat mai sus;
9.4. Facultativ, Calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare medicala si storno (pentru situatii de imposibilitate de a mai
calatori inainte de inceperea calatoriei), care să acopere costuri de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces ori pentru bagaje, sau
pentru servicii medicale la destinatie. Agentia intermediara recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati
de anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism
de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, daca Agentia ofera acest tip de serviciu.
9.5. Agentia intermediara nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin
intermediul sau, deoarece acesta este doar intermediar intre calator si asigurator.
X. ANEXELE CONTRACTULUI
10.1 Prezentul contract are urmatoarele Anexe, care sunt parte integranta a acestuia, cu aceasi valoare juridica:
- formularul de informare precontractuala/oferta;
- BONUL DE COMANDA;
- voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, dupa caz;
- programul de calatorie, dupa caz;
- cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri (spre ex.: CONDIŢII GENERALE DE CĂLĂTORIE, INFORMATII UTILE PENTRU TURISTI -
cuprinzand 6 pagini) /etc. ale Ageníei puse la dispozitia calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic (e-mail)
XI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
11.1. Datele cu caracter personal prelucrate de SC Melaluc SRL.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. SC Melaluc SRL poate prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie și nr. carte de identitate, serie și nr. pașaport, CNP (doar daca este cerut de organizator/asigurator) data nașterii, vârsta copiilor, apartenența la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca
este cazul).
11.2. Persoanele vizate: călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact
(parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.
11.3. Scopurile colectării datelor cu caracter personal
Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza prezentului contract, în următorele scopuri:
- Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră;
- In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.
11.4. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal
SC Melaluc SRL - Agentia Saphir Travel va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le vor partaja cu terți (cu excepția acelor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea
beneficia de serviciile achizitionate) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.
De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc
11.5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal
SC Melaluc SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal până la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră.

9
Ulterior, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC Melaluc SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne sau vor fi distruse.
11.6. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro
11.7. Exercitarea drepturilor dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa agentiei Saphir Travel prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Oradea, str. Corneliu Coposu nr 1sau prin transmiterea unui e-mail către contact@saphirtravel.ro sau saphir_travel@yahoo.com
11.8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștința de conținutul acestui document, îl înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:
- faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice,
desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri;
- faptul că Sc Melaluc SRL-Agentia Saphir Travel va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului
menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.
Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC MELALUC SRL, puteti accesa site-ul www.saphirtravel.ro
11.9. CONSIMŢĂMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)
Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / imputernicit al
reprezentantilor legali), in calitate de ........................................................................................................................... (parinte / reprezentant legal
/ imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului /
minorilor .............................................. ........................................................................................................................................................................
....................................... ......................................................................................................................................................................................... in varsta de ....................................... ani, prin prezenta consimt în numele său (lor) ca SC MELALUC SRL să poată prelucra datele cu caracter
personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.
Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Calatorul declară că acceptă oferta Agentiei, așa cum i-a fost prezentata pe adresa de e-mail.
12.2. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
12.3. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie associate, precum si pentru modificarea unor acte normative.
12.4. Calatorul declara ca Agentia intermediara, l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta
prin telefon sau mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Agentiei.
12.5. In toate cazurile in care Bonul de comanda parte integranta a prezentului contract, cuprinde alte prevederi care sunt in neconcordanta cu prevederile prezentului contract, prevederile Bonului de comanda vor prevala.
12.6. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.
12.7. Prezentul contract are 9 pagini si va fi interpretat conform legilor din Romania.
Agentia de turism intermediara, Calatorul/Reprezentantul calatorului,
in numele si pe seama agentiei organizatoare

 

 


SC Melaluc SRL                                            Nume Calator: .....................................

Agentia Saphir Travel

 

Solicita oferta